<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Skelagerg rdene
Skelagergårdene - fra slidt 70’er-miljø til attraktiv beboermagnet

Annonce

Skelagergårdene - fra slidt 70’er-miljø til attraktiv beboermagnet

 

Skelagergårdene i Hasseris har siden 1970’erne været et væsentligt boligkvarter i Aalborg. En klassisk bebyggelse fra en tid med beton, lyse velindrettede boliger og store grønne fællesarealer - men efterhånden også tydeligt præget af årtiers slid.  Nu løftes kvarteret ved en omfattende renovering, hvor man vægter såvel facadeudtrykket og udearealerne som beboernes individuelle ønsker, moderne boligkrav - og ikke mindst tilgængeligheden.

 

I foråret 2007 vandt Kærsgaard & Andersen arkitekter og ingeniører i samarbejde med Årstiderne Arkitekter samt Metopos By- og Landskabsdesign konkurrencen om renovering af Skel- agergårdene.  Bygherrerådgiver er Kuben Management, og bygherren er Hasseris Boligselskab, som er indgået i et strategisk samarbejde med Aalborg kommune med støtte fra Landsbyggefonden.

 

Skelagergårdene er 6 bebyggelser, hver med 4 beton-boligblokke omkring en gårdsplads. Byggeriet blev udtænkt af Jakob Blegvad Tegnestue i starten af 1970’erne.

 

– Vi vandt konkurrencen for vort forslag til et gennemgribende løft af bygninger, udearealer og gangstier, fortæller arkitekt Anders Kærsgaard fra Årstiderne Arkitekter.

 

– Alt fremtrådte i meget dårlig stand, og vi har tilstræbt at forny helhedsudtrykket i respekt for den oprindelige arkitektur, samtidig med at moderne boligkrav og beboernes ønsker om et godt hjem og praktiske funktioner er imødekommet.

 

Tilgængelighed er et vigtigt tema i projektet

– Vi har gjort meget ud af at gøre boligerne og gårdrummene så let tilgængelige som muligt, også for handicappede. Terræn-udfordringer har vi løst med fx ramper, og der er nu niveaufri adgang til en stor del af blokkene, hvoraf nogle har fået elevatorer.

 

Facadeforskønnelse, klimaskærme og individuelle gårdrum

 

De slidte betonfacader trængte i høj grad til en forskønnelse. Det blev løst ved at påsætte fiberbeton og glaspartier ved altanerne.

 

Fiberbeton giver et nyt, let og smukt hvidt facade-udtryk, og muliggør samtidig et tykkere lag isolering - en såkaldt klimaskærm. Fiberbeton benyttes meget i dag, blandt andet fordi det udmærker sig ved at være tyndt og vedligeholdelsesvenligt.

 

Gårdmiljøet betyder meget for beboerne. Derfor blev de og boligforeningen inddraget i processen. Metopos stod for et arrangement i form af et havespil, hvor beboerne inden for givne rammer kunne prioritere forskellige faciliteter og placeringen af dem i netop deres gårdrum. – fx tørrestativer og legepladser. Man har desuden sat fokus på kontrasten mellem det åbne land og de frodige, intime gårdhaver.

 

Glasafskærmningerne ved altanerne pynter og lysner, tagene får nyt tagpap, der kommer nye vinduer og altandøre, nye flotte indgangspartier, opgangene piftes op - og de mange parabolantenner gemmes i en slags ‘parabolskjulere’ på taget i form af lamelbokse.

 

Indvendigt i lejlighederne sker der også fornyelser i fx tekniske installationer, og nogle lejligheder vil blive sammenlagt og ændret, blandt andet til handicap-boliger.

 

Lysere fremtid for hele kvarteret

Tanken bag det store renoveringsprojekt er såvel en fysisk som en social genopretning af hele Skel­-agerområdet. Bygningernes slidte udtryk forandres til et moderne og funktionsdygtigt boligkvarter, og i tilslutning til bebyggelsen udføres en stor Børne- Ungepark samt et Ressourcehus, som skal danne ramme om sociale og beskæftigelsesmæs- sige aktiviteter for områdets beboere.

 

Der er oprindeligt 463 lejligheder - og efter renoveringen 399 lejligheder af forskellig størrelse i de 3-etagers boligblokke, som udgør Skelagergårdene. I dag er 1 af de i alt 6 bebyggelsesenheder færdigrenoveret, og resten er klar i starten af 2011.

 

– Kvarterløftet betyder rigtig meget for Aalborg, da Skelagergårdene rummer så mange mennesker og fylder så meget på alle måder, slutter arkitekt Anders Kærsgaard, som glæder sig over det fremadskridende store projekt.

 

Hovedparten af beboerne bliver boende i deres lejligheder, og ca. 30% genhuses ved renoveringsprojektet. - Beboernes tålmodighed bliver sat på en hård prøve, men nu hvor de kan se, at resultatet bliver rigtig godt, bliver der udvist stor forståelse, oplyser Jens Kærsgaard fra Kærsgaard & Andersen arkitekter og ingeniører, som også vare- tager byggeledelse og genhusning i projektet.

BB-fiberbeton

BB fiberbeton

BB fiberbeton er glasfiberarmeret beton produceret på mål til opgaven
Kontaktinformation
BB fiberbeton
Hjørnegårdsvej 10
4623 Ll. Skensved
Tlf:+45 56 16 80 08
Web:
Email:   info@bbfiberbeton.dk