<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Region Midtjylland B redygtig udvikling spreder sig som ringe i vandet
Region Midtjylland: Bæredygtig udvikling spreder sig som ringe i vandet

Annonce

Region Midtjylland: Bæredygtig udvikling spreder sig som ringe i vandet

Region Midtjylland bidrager som offentlig udvikler i en række partnerskaber for at fremme det sunde og bæredygtige byggeri, hvilket sker ud fra et princip om, at man skal være generøs med sin viden og samarbejde på tværs af værdikæden. samtidig er det en præmis at stå på eksisterende viden og afprøve nye løsninger i praksis – så de kan justeres og eftergøres af andre.

 

Tekst af Mikkel Weber Sandahl

 

”Det skal sprede sig som ringe i vandet”

Region Midtjylland er sammen med Henning Larsen Architects, NCC, Pension Danmark og Tarkett Founding partnere i Sustainable Build-netværket, og for udviklingskonsulent Hanne Juel fra Region Midtjylland er det helt essentielt, at man bruger innovationsnetværk til at skabe noget, der mobiliserer flere til handling.

 

- Vi har arbejdet med bæredygtighed og cirkulær økonomi i 10 år som en del af regional udvikling, hvor vi har haft en løbende dialog med virksomheder og kommuner, og her kom vi tidligt frem til at for at opnå resultater, så skal man arbejde i systemer og på tværs af værdikæden. Så med det i baghovedet valgte vi at bruge energi på at opbygge partnerskaber inden for byggebranchen, da byggeriet står for en stor del af verdens ressourceforbrug, fortæller Hanne Juel og fortsætter:

 

- Som offentlig udvikler var vi med til at sætte fokus på områder som vand og affald, som for 10 år siden slet ikke blev betragtet som samfundsmæssige udfordringer. På det tidspunkt var der rigtig mange konferencer om bæredygtighed, og det hele foregik på et ret teoretisk niveau i forhold til i dag, hvor der er rigtig mange virksomheder, der arbejder med det i praksis, og jeg ser kommuner, der søger medarbejdere inden for cirkulær økonomi. Det er skønt, at der er kommet den bevidsthed, og nu ses den cirkulære omstilling som et vigtigt parameter for den videre udvikling af byggeriet.

 

Region Midtjylland har i initiativet Circularity City defineret en række udfordringer i byggeriet i forhold til den cirkulære omstilling, såsom at gøre det nemmere at identificere de ”rene” materialer i bygningerne, skille dem ad og indsamle til materialebanker for secondary raw materials, hvorfra de kan videresælges. Det afføder spørgsmål som: Hvordan sikres efterspørgsel hos bygherrer, og hvordan kvalitetssikrer man de genanvendte materialer? Ifølge Hanne Juel er vigtigt, at man vælger de løsninger og modeller, som kan opgraderes til industriel skala, så man påvirker alle dele af værdikæden:

 

- Der er en række spørgsmål, byggeriet som helhed skal finde svarene på. I Region Midt fulgte vi som forberedelse til initiativet fyraftensmøder flere steder i landet, hvor vi fik forskellige perspektiver på udfordringer i byggeriet fra henholdsvis arkitekten, ingeniøren, entreprenøren, developeren, producenten osv. Og det var tydeligt, at der kunne være en bedre organisering langs hele værdikæden, siger Hanne Juel og påpeger, at det har været oplagt at ændre i måden vi udbyder byggeri på, så man på den front er med til at fremme hensigtsmæssig organisering og cirkulær økonomi.

 

Vigtigt at skabe noget, andre kan eftergøre

Circularity City er et netværk for kommunernes arbejde med cirkulær økonomi, som Region Midtjylland sammen med EU finansierer, og det samarbejde har affødt, at der f.eks. er ved at blive opført autismeboliger i Skive efter cirkulære principper.

 

- Autisme-boligerne er blevet en vigtig byggesten for Skive Kommunes videre arbejde med cirkulær økonomi. Kommunen har tidligere arbejdet med udfordringen med at udnytte de nedrivningsegnede huse understøtttet af Region Midtjyllands kommunepulje, og erfaringerne fra blandt andet Genbyg Skive-projekterne, hvor man arbejder på at genanvende materialerne, har dannet baggrund for indsatsen om secondary rawmaterials i Circularity City initiativet, siger Hanne Juel og fortsætter:

 

- Kommunerne er vigtige i forhold til at drive omstillingen til cirkulær økonomi, og her er Region Midtjyllands strategi at støtte de kommuner, der har et ide, der enten forstærker en mulighed eller fjerner en trussel, og det er lykkede i Skive – det er skønt på den måde at være et enzym, hvor man sætter noget i gang, der virker og accelerere omstillingen

 

Region Midtjylland støtter også det cirkulære boligprojektet Circle House og cirkulariteten i Ringgårdens almene boliger ved Lisbjerg Bakke, hvor man har lavet et inspirationskatalog for almene boliger, som er tilgængeligt på Ringårdens hjemmeside. Aarhus Kommuen har brugt inspirationskataloget aktivt til bygherre, der ville bygge i Lisbjerg, og nu bliver hele området gennemsyret af cirkulært byggeri.

 

- Vidensdeling behøver ikke være raketvidenskab. Vi søger at understøtte samarbejde på kryds og tværs, hvor dialogen foregår i øjenhøjde og det har vi virkelig fået god feedback på fra kommuner og virksomhederne. I forhold til offentligt-privat samarbejde, så er det lykkedes at knække koden her. Vi kan som innovationspartner være den medskaber, der kan bidrage med kapaciteter, der kvalificerer tingene til uden det er blevet tungt og bureaukratisk, som folk til tider oplever ved offentlige-private samarbejder, fortæller Hanne Juel og fortsætter:

 

- Men det store vi oplever i dannelsen af partnerskaber for cirkulære kommuner, er at kommunerne tager ledelse på at arbejde med udfordringerne, som f.eks. i udbud, og hjælper hinanden på tværs af kommunegrænser. Det er stort.


Læs også: Sustainable Builds partnere præsenterede Innovation Challenge: Partnerskaber skaber reel innovation

Virksomhederne har appetit på at ændre deres forretning i en bæredygtig retning

- Man hører ofte, at udviklingen skal styres af markedet, men jeg oplever, at innovation ikke altid kommer indefra, og her kan vi hjælpe virksomhederne til at blive bevidste om det nye ude i horisonten. Virksomhedsledere går ikke nødvendigvis ude i driften og tænker innovation. Jeg fik et fint svar fra en virksomhedsleder, som jeg talte med for et par år siden omkring bæredygtig innovation, han sagde: Hanne, du skal give os en hånd, ikke en håndbog!

 

Når man spørger Hanne Juel om hvor hurtigt, den cirkulære dagsorden bliver komplet integreret i byggebranchen, så pointerer hun, at forudsætningerne for projektet lige så stille falder på plads.

 

- Når vi deltager på netværksmøder i Sustainable Build eller Circularity City, så bliver det tydeligt, at virksomhederne prioriterer den her udvikling af deres forretning, ligesom der er begyndt at være myndighedsrepræsentanter med fra hver sit område. Der er i det hele taget en kaskade af små partnerskaber, som dygtige folk kaster deres energi ind i – jeg kan ikke se, hvordan den udvikling kan vende, siger Hanne Juel og slutter af:

 

- I FN’s verdensmål står cirkulær økonomi nu som en metode, og det fremhæves at vi skal se på hvordan vi producerer, agerer og forbruger.  Hele værdikæden skal med, og vi kommer til at gentænke miljøregnskaber, fordi vi ikke mere bare kan måle på produktions- og driftsomkostninger, men skal tænke hele kæden med fra dyrkning/ udvinding af råvarer til materialerne upcycles efter endt brug. I den forbindelse er det interessant at se hvordan, den hollandske regering satser på cirkulær økonomi som grundlaget for deres økonomi, og her forventer man allerede i 2050 at være 100 % overgået til cirkulære principper i alt.

Kontaktinformation
Sustainable Build
Tlf:+45 31230851
Email:   mahy@dac.dk