Duba-B8

Duba B8

 

Historie

Duba-B8 er Dan­marks før­ende kon­tormø­bel­virk­som­hed med spe­ci­ale i tota­lin­dret­ning. Vores ker­ne­kom­pe­ten­cer er indret­nings­rå­d­giv­ning, pro­duk­t­ud­vik­ling og logistik.
Vi udvik­ler, pro­du­ce­rer og mar­keds­fø­rer flere kon­tormø­bel­se­rier, men til­by­der også skræd­der­sy­ede løsninger.

 

Kva­li­tet & Miljø

I gen­nem mange år har vi stil­let krav til vores leve­ran­dø­rer om, at det træ vi køber, skal komme fra skove med gen­plant­nings­pro­gram­mer.
Det har der­for været et natur­ligt ”next step” at få papir på træ­ets oprin­delse – en garanti for bære­dyg­tigt sko­v­brug, som vi kan give videre til vores kun­der.

Vision

Vi vil være den før­ende og fore­trukne leve­ran­dør af innova­tive, flek­sible og bære­dyg­tige kon­tor­in­dret­nin­ger til de stør­ste pri­vate og offent­lige virk­som­heder.
Vi vil være den fore­trukne arbejds­gi­ver for med­ar­bej­dere som vil arbejde i bran­chen for kon­trakt­salg af indret­nings­løs­ninger.

Bære­dyg­tig­hed

At drive sko­ven bære­dyg­tigt bety­der, at sko­ven bru­ges på en ansvars­fuld måde, som lever op til fast­satte krav, der omfat­ter de økolo­gi­ske, soci­ale og økono­mi­ske aspek­ter.
Gen­plant­ning sik­rer, at sko­v­bru­get kan dri­ves på lang sigt, og der­ved også imø­de­komme soci­ale og økono­mi­ske hensyn.

Sort på hvidt

Miljø og omver­den – vi til­by­der vores kun­der løs­nin­ger, der desig­nes med tanke for miljø og omver­den gen­nem et møbel­de­sign, der sik­rer pro­duk­terne en lang leve­tid.
Vi ska­ber modul­op­byg­gede, mobile og flek­sible møbel-koncepter, der kan sup­ple­res, og der­med gen­bru­ges i nye indret­nin­ger i virk­som­heden.

Det har vi papir på

FSC® (Forest Stewardship Council®) er en inter­na­tional mærk­nings­ordning, som doku­men­terer, at mærkede produkter har oprin­delse i skov­om­råder, der udnyttes bære­dygtigt.
For at træ kan blive FSC-mærket, skal skov­om­rå­derne udnyttes på en måde, der både er til gavn for naturen og for lokal­sam­fundet.

Indretning, der er tro mod virksomhedens værdier

Indretning, der er tro mod virksomhedens værdier

Duba-B8 har leveret skriveborde og opbevaring til Novo Nordisks nye domicil, og man løste opgaven ud fra sin kundeorienterede strategi ”Customer Driven Solutions”

Duba-B8

Duba B8

Duba-B8 er Dan­marks før­ende kon­tormø­bel­virk­som­hed med spe­ci­ale i tota­lin­dret­ning.

Kontaktinformation
Duba B8
Mar­tin Bachs Vej 5
8850 Bjer­ringbro
Tlf:+45 70 10 24 10
Web:
Email: