<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Ny helhedsplan for Toftegårds Plads af Schønherr og Rolvung og Brøndsted Arkitekter
Ny helhedsplan for Toftegårds Plads af Schønherr og Rolvung og Brøndsted Arkitekter

Visualisering set fra Pladsen

Ny helhedsplan for Toftegårds Plads af Schønherr og Rolvung og Brøndsted Arkitekter


Landskabstegnestuen Schønherr og Rolvung og Brøndsted Arkitekter har netop vundet parallelopdrag om udformningen af det gamle trafikknudepunkt Toftegårds Plads i Valby.

Med etableringen af en helt ny og grøn plads formet som et bakkelandskab af tegl, hvorfra et bibliotek som en bølge knytter an til det eksisterende kulturhus, forvandles Toftegårds Plads til et nyt mødested og kulturelt centrum i Valby.

 

Vinderprojektet skaber en nytænkende ramme for byliv og udfoldelsesmuligheder for bydelens borgere, som et nutidigt svar på, hvordan man former en by, der, med digteren Inger Christensens ord, er ’blød som en krop’.

 

Tilgangen til projektet har været, at lade byrummet og landskabet og fortællingen om Valby Bakke føre an i udviklingen af konceptet. Samtidig har borgernes aktiviteter, liv og naturlige be­vægelsesmønstre i bydelen sat dagsordenen for placering og udformning af bygninger, ligesom pladsen skærmer bylivet for den omkringliggende trafikstøj.

 


Visualisering set fra hjørnet af Vigerslev Allé og Gl. Køge Landevej

 

Et blødt bølget landskab

Pladsen formes som et bølget landskab med grønne bakker og dale, hvor biblioteket integreres i terrænet og derved indgår som en del af pladsen. Det bølgede landskab af tegl skaber læ og rumlig variation, der skaber en enkel og fleksibel ramme om både ophold, arrangementer og leg. I pladsens midte er en skålformet lavning med springvand, der tænkes som et naturligt midtpunkt og mødested. Terrænet er trods de bevægede kurver formet, så det er tilgængeligt for alle.

 

 

Et nyt kulturelt forum

Valby Bibliotek indpasser sig i landskabet og bliver en del af pladsens rum. Bygningen krum­mer rundt i svinget langs Vigerslev Allé og skærmer pladsen mod støj. Tagfladen udformes, så man kan bevæge sig op på det som en del af pladsen og indrettes med en langsgående buet bænk og beplantning. Selve biblioteket er indrettet i ét plan, som et stort slynget rum med udsigt til pladsens midte.

 

Unge og gamle bor sammen

Som et forslag kan der på pladsen indplaceres boliger og en endnu udefineret offentlig institu­tion, med det formål at øge aktivitet og mulighedsfelt yderligere for brugen af Toftegårds Plads.

I forslaget lægges op til en blanding ungdomsboliger og ældreboliger, hvor intentionen er, at de unge, til gengæld for en huslejereduktion, deltager i pleje og pasning af de svagere stillede ældre beboere. Herved skabes forudsætninger for økonomisk overkommelige boliger for de unge sam­tidigt med at kimen til udveksling mellem mennesker og et godt naboskab er lagt.

 


Visualisering inde fra Biblioteket

 

Konkurrence i parallelopdrag:

To teams, hhv. tegnestuen BIG og landskabstegnestuen Schønherr sammen med Rolvung og Brøndsted Arkitekter, var i foråret 2019 blevet udpeget af Københavns Kommunes Center for Byudvikling til at konkurrere i et parallelopdrag om et forslag som grundlag for et videre lokalplanarbejde.

 

For vinderne Schønherr og Rolvung og Brøndsted markerer projektet starten på videreud­viklingen af et unikt samarbejde.

 

Det er arkitekternes fælles vision at sætte stærke fagligheder, nye fællesskaber og møder mellem mennesker før hurtige kvadratmetre og konventionelle løsninger, for på den måde at løfte arki­tekturen som værdiskabende i vores byer og landskaber – også på lang sigt.

 

SCHØNHERR (TOTALRÅDGIVER):

Schønherr blev grundlagt i 1984 af Torben Schønherr og er i dag et aktieselskab ledet og ejet af landskabsarkitekterne Rikke Juul Gram og Nina Jensen. Tegnestuens tilgang er, at byen og land­skabets kultur -og naturværdier er redskaber til løsning af tidens store samfundsudfordringer.

Schønherrs projekter er enkle, helstøbte og langtidsholdbare, og derfor er det i tegnestuens ar­bejder afgørende, at der altid er sammenhæng mellem den største og mindste skala, mellem planlægning og detalje, mellem beslutningstagere og brugere, mellem ressourcer og drift, mel­lem investering og værdi.

 

ROLVUNG OG BRØNDSTED (UNDERRÅDGIVER):

Rolvung og Brøndsted Arkitekter er dannet i 2016 af de to ejere og stiftere, Anja Rolvung og Jakob Brøndsted, ud fra et ønske om at fortsætte og udbygge et mangeårigt samarbejde om udvikling af opgaver og arkitektur i særligt Danmark, Norge og Grønland. Tegnestuens kerne­kompetencer ligger i omsætning af ofte komplekse problemstillinger og programmer for byggeri til klare arkitektoniske koncepter og løsninger, og efterfølgende ledelse og videreudvikling af projekt til færdigt byggeri. Målet er god arkitektur for mennesker.