<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Digitalisering stiller krav til byg- og driftsherreorganisationer
Digitalisering stiller krav til byg- og driftsherreorganisationer

Digitalisering stiller krav til byg- og driftsherreorganisationer


Coronakrisen har vist os, at det er muligt at bygge sammen hver for sig ved i højere grad at gøre brug af digitale værktøjer til planlægning, logistikstyring, informationsudveksling og dokumentation. For at høste de reelle potentialer ved en øget digitalisering af byggeriet, kræver det dog mere end blot at sætte strøm til analoge processer, mener Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen.

Indlæg af Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen


Der er ingen tvivl om, at der er store gevinster at hente i forhold til digitalisering. Vi bliver mere effektive, vi samarbejder bedre, vi reducerer ressourcespildet og kvaliteten af byggeriet bliver højere.

 

Desværre viser flere undersøgelser, at byggeriet er en af de mindst digitaliserede sektorer i Danmark. En rapport fra COWI peger på, at der er et uindfriet samfundsøkonomisk potentiale på 20. mia. kr. om året, hvis der var en fuld digital håndtering af bygninger under hele deres levetid. Selvom der i tidens løb har været mange gode initiativer, har byggeriet stadig et stykke vej endnu, og der skal langt mere end en coronakrise til for at transformere branchen.

 

De strategiske rammer skal på plads

I januar 2019 præsenterede Transport-, Bygnings- og Boligministeriet en strategi for digitalt byggeri. Her fremgik det, at byg- og driftsherrer, som kravstillere og indkøbere af byggeri, har et særligt ansvar for at sætte rammerne for, hvordan strategien konkret kan udmønte sig. Tidligere på året inviterede vi derfor en række topledere fra landets byg- og driftsherreorganisationer ind i en taskforce, der i løbet af det kommende år skal udarbejde anvisninger, der kan bruges som et strategisk værktøj til at transformere både byg- og driftsherreorganisationernes processer og branchen generelt.

 

Taskforcens arbejde er begyndt, og de indledende diskussioner viser, at der er behov for grundlæggende overvejelser om, hvordan man skruer sin forretningsmodel sammen i fremtiden. En digital transformation handler nemlig om mere end datastrategier og nye IT-systemer. Det handler om at transformere kultur, adfærd og forretningsmodeller, og om hvordan, vi forholder os til digitalisering på et strategisk og forretningsmæssigt plan. Derfor har ledere i byg- og driftsherreorganisationer et udfordrende strategiarbejde foran sig

En omskiftelig og uforudsigelig fremtid

Vi kigger ind i en bygge- og ejendomsbranche, der står foran en kolossal forandring, hvis den for alvor skal digitaliseres. De produkter og ydelser, der tidligere er blevet leveret, kan risikere ikke at blive efterspurgt i fremtiden. Det gælder om at forstå, hvor ens kunder og slutbrugere bevæger sig hen. Interessentkredsen bliver større og mere kompleks, og der kommer flere aktører på banen, der kan levere konkurrerende ydelser. Og det bliver man nødt til at forholde sig til som leder.

 

Coronakrisen har ændret vores adfærd og accelereret behovet for at kunne arbejde hjemmefra. Fremtidens kontorer kan derfor se helt anderledes ud, end vi kender dem i dag. Det svarer meget til den påvirkning, som AirBnB har haft på bygherrer, der bygger og administrerer boliger, hoteller o.l.. Og det vil gælde de store udfordringer, der kommer med krav til øget bæredygtighed. Det betyder, at ydelser, produkter og kunder vil være langt mere omskiftelige i fremtiden.

 


 

’Datadannelse’ bliver alfa og omega

Digitaliseringen spiller en nøglerolle i forhold til at kunne håndtere den omskiftelige fremtid, vi bevæger os ind i. Men, hvis digitaliseringen for alvor skal flytte noget i byggeriet og i bygningerne, skal man være meget bevidst om, hvordan man indsamler og måler på data.

Data får først værdi ved konkret anvendelse, så det kræver en kritisk stillingtagen til datadannelse hos alle involverede. Og det kræver en grundig business case at vælge sit kernedatasæt. Der er nemlig betydelige omkostninger forbundet med at vedligeholde data og dermed behov for en fælles forståelse af, hvad der skal til for at opretholde en seriøs data governance. Derfor diskuterer vi bl.a. i taskforcen, hvad man skal bruge data til, hvordan man strukturerer det, og hvad formålet med det er.

 

Taskforcen består af 13 ledere fra forskellige byg- og driftsherreorganisationer. Og i slutningen af 2020 udgiver vi en opsamling på taskforcens arbejde med konkrete anvisninger til, hvordan byg- og driftsherrer kan drive en mere værdiskabende digitalisering af byggeriet. Opsamlingen afleveres også til boligminister Kaare Dybvad, som indspil til regeringens videre arbejde med digitalisering og bæredygtigt byggeri. Forhåbningen er også, at branchens topledere får indsigt i, hvordan de hver især kan tage det næste store skridt ind i digitaliseringen og forløse potentialerne.