<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> BUILD og DTU: Strategiske partnerskaber er en gevinst for byggeriet
BUILD og DTU: Strategiske partnerskaber er en gevinst for byggeriet

Den nyrenoverede Lundehusskolen, som netop har vundet Farveprisen 2020

BUILD og DTU: Strategiske partnerskaber er en gevinst for byggeriet

Foto: Laura Stamer

Københavns indsats for at styrke samarbejdet og kvaliteten i kommunens byggerier gennem strategiske partnerskaber er en succes. Det konkluderer den første af to evalueringer, som forskere fra BUILD og DTU står bag.

Før 2016 havde Københavns Kommune høje omkostninger til godt 200 individuelle udbud og skulle samtidig håndtere mere end 400 forskellige kontrakter til leverandører. Derfor iværksatte København i 2016 initiativet med strategiske partnerskaber i en væsentlig del af kommunens byggeprojekter. Målet var at reducere omkostningerne og samtidig styrke samarbejdet i projekterne og kvaliteten af byggeriet.

 

Nu er instituttet BUILD på Aalborg Universitet og DTU Management klar med den første af to evalueringer af initiativet. Her konkluderer forskerne blandt andet, at der ikke er noget i vejen for, at Københavns Kommune bruger den samme model ved nye udbud. De anbefaler dog, at kommunen gentænker rammerne for udbuddet, så det i højere grad bliver muligt at høste gentagelseseffekter gennem en balanceret og veltilrettelagt portefølje.

 

- Et genudbud kræver, at porteføljernes sammensætning i tid, omfang og karakter præciseres, og at der skabes stabilitet og kontinuitet omkring arbejdsopgaverne, så partnerskaberne kan specialisere sig og derved være i stand til at levere potentielt unikke løsninger. Partnerskaberne er ideelle konstruktioner til at håndtere problemprojekter – bare de ikke fylder for meget, siger Stefan Christoffer Gottlieb, seniorforsker, BUILD, Aalborg Universitet.

 

Rapporten kan downloades her

 

Smidigere samarbejde

Partnerskaber har gennem fælles mål, løbende forventningsafstemning, smidige processer og fælles samarbejdskultur en positiv indflydelse på interessenternes tilfredshed med projekterne samt antallet af konflikter.

 

- Evalueringen viser, at en stor del af deltagerne oplever en øget kvalitet i byggesager, der er gennemført i partnerskaberne. Der er også bred enighed om, at partnerskaberne har været en succes i forhold til samarbejdet. Meget tyder på, at der er en gevinst i, at samarbejdspartnerne er de samme fra gang til gang. Det forenkler processen og frigiver ressourcer, siger Christian Thuesen, lektor, DTU Management.

 

 

Gentagelser og stordriftsfordele

Evalueringen viser også, at der er bred enighed om, at partnerskaberne skaber en øget kvalitet i byggeriet blandt andet gennem udnyttelse af gentagelser. Ved at erstatte mange små udbud med større udbud, kan kommunen opnå nogle af de samme stordriftsfordele som private bygherrer, der bruger det samme rådgiver- og håndværkerteam i flere byggerier. Samtidigt er det muligt at bruge de samme byggetekniske løsninger og komponenter i flere forskellige byggerier. Fordelen ved det er, at løsningerne er gennemarbejde og veldokumenterede. Ulempen kan være, at arkitekturen bliver ensformig. Der er dog flere af de interviewede rådgivere, som påpeger, at der er god mulighed for at skabe variation ved at sammensætte afprøvede løsninger og komponenter på nye måder.

 

Undersøgelsen viser samtidig, at det er de store partnerskaber, som har økonomi til at nedsætte et fælles projektkontor, som opnår de største gevinster af den nye samarbejdsmodel. Partnerskaber med relativt få opgaver, der ikke har økonomien til at lave et projektkontor, får ikke de samme positive følgevirkninger, som de partnerskaber, hvor rådgiverne sidder samme sted.

 

- Midtvejsrapporten giver en række gode, konstruktive anbefalinger til, hvad vi med fordel kan lægge vægt på, når vi genudbyder de strategiske partnerskaber. Det er vi rigtig glade for. Vi har gode erfaringer med samarbejdsformen og er med rapporten derfor blevet bestyrket i, at partnerskabsmodellen er en succes. På baggrund af rapportens anbefalinger vil vi naturligvis kigge ind i, hvor vi kan styrke modellen endnu mere fremadrettet, så den kan kaste endnu flere positive effekter af sig i vores fremtidige byggerier, siger byggechef Kasper Graa Wulff i Byggeri København, Københavns Kommune.

 

Det videre arbejde

Strategiske partnerskaber i den størrelsesorden er nye i Danmark. Og det er grunden til, at den filantropiske forening Realdania i sin tid valgte at igangsætte et uafhængigt og uvildigt følgestudie, der skal gøre både kommunen og branchen klogere på de gode og dårlige erfaringer, der opstår undervejs.

 

- Da Københavns Kommune annoncerede idéen om strategiske partnerskaber, gav det anledning til store diskussioner og mange holdninger i byggebranchen. De strategiske partnerskaber skaber en ny ramme om gennemførelse af byggeprojekter, og vi så det som et vigtigt bidrag at få hele processen evalueret på et uvildigt grundlag. Det er en kerneopgave i Realdania at stille viden til rådighed for byggebranchen – herunder hvordan man bygger og renoverer på en måde, så vi opnår mest mulig effektivitet, kvalitet og værdi. Derfor har Realdania besluttet at finansiere følgestudier af de strategiske partnerskaber, siger programchef Lennie Clausen, Realdania.

 

Mens den netop offentliggjorte midtvejsevalueringen af strategiske partnerskaber fokuserer på processerne, vil den næste rapport stille skarpt på og uddybe de økonomiske og arkitektoniske resultater af de strategiske partnerskaber.

 

- Opnås der højere arkitektonisk kvalitet?

- Nedsættes omfanget af byggeskader?

- Bliver byggeriet billigere?

 

Den anden afrapportering forventes færdig i 2022.

 

 

Tolv gode råd fra rapporten vedrørende genudbud:

1. Beskriv forventninger til porteføljen og sørg for at tilpasse målsætningerne løbende, hvis porteføljen eller forudsætningerne for denne skifter karakter.

2. Skab klarhed omkring økonomistyringen og prissætningen. Hvordan udregnes prisen på et byggeri? Hvad er med i dækningsbidraget?

3. Afklar risikohåndtering. Hvem kan bedst håndtere de forskellige risici i projektet, hvornår skal de håndteres, og hvordan prissættes de?

4. Forventningsafstem hvordan og hvor hurtigt beslutninger kan træffes.

5. Skab en transparent baseline af sammenlignelige projekter.

6. Tilrettelæg arbejdet så gentagelseseffekter kan høstes gennem en balanceret portefølje.

7. Sørg for at have projekter klar til de forskellige faser, så udførelsen kan starte tidligt.

8. Partnerskaberne er ideelle konstruktioner til at håndtere problemprojekter, men sørg for, at problemprojekterne ikke fylder for meget.

9. Læg vægt på opbygning af en fælles kultur gennem workshops og kurser, og fasthold disse gennem fælleskontorer.

10. Brug nogle af de ressourcer, der spares på færre udbud til at styrke sammenspillet med partnerskaberne.

11. Etabler et separat bygherrekontor for at styrke samspillet med partnerskaberne, men overvej, relationen til den øvrige del af organisationen.

12. Regn på de totaløkonomiske effekter inkl. udgifter til advokater, konflikter, udbud, m.m.

 

Fakta

Aftaleperiode: 2016-2020

Bygherre: Københavns Kommune

 

De strategiske partnerskaber:

Byggeteamet TRUST består af entreprenørvirksomheden Enemærke og Petersen, arkitektfirmaet Nøhr & Sigsgaard, KANT arkitekter, rådgivende ingeniører Dominia, teknik- og design rådgivningsvirksomhed Norconsult og GHB Landskabsarkitekter.

 

Byggeteamet DSB PLUS består af entreprenørvirksomheden Jakon A/S, EKJ rådgivende ingeniører, Rørbæk og Møller arkitekter ApS, arkitektfirmaet LETH & GORI og Schul landskabsarkitekter ApS.

 

Konsortiet bag evalueringen

Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Byggeriets Evaluerings Center og Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

BUILD-rapporten: ’Strategiske partnerskaber i Københavns Kommune’ bygger på data fra interviews gennemført i perioden september 2016 til april 2019.

 

Rapporten er skrevet af: Stefan Christoffer Gottlieb (AAU), Christian Thuesen (DTU), Nicolaj Frederiksen (AAU), Jakob Brinkø Berg (DTU).

 

Initiativtager og bidragyder til evalueringen: Realdania.