<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Digitale data som fundament for vedligehold af vores bygningsmasse
Digitale data som fundament for vedligehold af vores bygningsmasse

Digitale data som fundament for vedligehold af vores bygningsmasse

BYGNINGEN IT og Ny teknologi

Med digitale teknologier er det muligt at strukturere og automatisere data fra tilstandsundersøgelser af den eksisterende bygningsmasse. Teknologisk Institut vurderer, at digitaliseringen vil skabe markante reduktioner af bygnings- og anlægskonstruktioners miljøaftryk og reducere udgifter til drift og vedligehold. Digitaliseringen af data er allerede i fuld gang.

Teknologisk Institut satser specialisterne benhårdt på anvendelse af nye digitale teknologier, som bygger på blandt andet automatiserede dataanalyser og AI-systemer. Specialisterne anvender allerede flere digitale værktøjer, som f.eks. droner, laserscans og 360-billeder, til at estimere mængder, mål, registreringer og data, så der kan etableres digitale tvillinger af eksisterende bygninger eller anlægskonstruktioner.

 

Fra visuel inspektion til automatisk identificering af skadesårsag
Ricardo Antonio Barbosa er projektleder på et 4-årigt udviklingsprojekt om digitale teknologier til bæredygtig drift og vedligehold, af bygnings- og anlægskonstruktioner. Projektet er støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet og skal understøtte bygge- og anlægsbranchen, som er præget af en fragmenteret udvikling og anvendelse af digitale teknologier - og her ser Ricardo Antonio Barbosa mange muligheder for at tilføre værdi til branchen.

 

- Der er et stort potentiale i at anvende og automatisere den store mængde data, vi allerede har om  skadestyper, materialers sammensætning, holdbarhed og levetid. Når vi så tilsætter vores specialistkompetencer inden for holdbarhed og tilstandvurdering, er målet at træne kunstig intelligens (AI) – og dermed skabe et digtalt værktøj, som bliver klogere for hver gang vi anvender det, forklarer Ricardo, Antonio Barbosa og uddyber.

 

- Hvor vi på nuværende tidspunkt, med de digitale værktøjer, udelukkende viser, at der findes en skade i bygningen, er ønsket at vi på sigt automatisk kan klarlægge årsagen til den observerede skade, og ved at anvende prognosemodeller estimere restlevetiden af fx en bygning eller enkelte konstruktionsdele, siger Ricardo Antonio Barbosa.

Ifølge Ricardo Antonio Barbosa, er forbyggende vedligeholdstiltag generelt altid at foretrække frem for udskiftning – både når man ser på de økonomiske og bæredygtighedesmæssige aspekter.

 

- Ved at anvende data til at forstå byggematerialer, samt den kontekst de bliver anvendt i og det miljø de bliver eksponeret for, kan vi bedre oplære AI-systemer og i sidste ende opnå bedre udnyttelse og levetid af vores eksisterende bygningsmasse. Med digitale teknologier vil vi kunne strukturere og automatisere data fra vores eksisterende bygningsmasse og det er et rigtig godt udgangspunkt for vores specialister, til at forstå vores bygninger bedre, siger Ricardo Antonio Barbosa.

 

Ricardo Antonio Barbosa Ricardo Antonio Barbosa

 

Nye udviklingsmuligheder skaber værdi hos virksomhederne
Den nye digitale database er en indsats, som også vil skabe værdi for virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen, ikke mindst via de såkaldte TDU-faciliteter (Test- Demonstrations- og Udviklingsfaciliteter), som også er en del af arbejdet i udviklingsprojektet.

 

- Branchens virksomheder får brug for at øge konkurrenceevnen på det globale marked, hvor efterspørgslen på bæredygtige løsninger, herunder digitale teknologier til drift og vedligehold, er stærkt stigende. Vi ved, fra en bred undersøgelse, som GTS gennemførte i maj 2020, at 70 % af de adspurgte virksomheder fra bygge- og anlægsbranchen, ser et behov for TDU-faciliteter til dokumentation af krav til miljø, ressourcer og CO2-emissioner, samt at 67 % ser et behov for dokumentation af, at de opfylder krav i Bygningsreglementet, siger Ricardo Antonio Barbosa.

 

På forkant med fremtidens udvikling
Selvom undersøgelsen også viste, at virksomhedernes behov for TDU-faciliteter, inden for digitalisering af byggeriet, ligger på et relativt lavere niveau på 42 %, så er specialisterne på Teknologisk Institut ikke i tvivl om, at behovet er stigende.

 

- En af Teknologisk Instituts styrker er at være på forkant med udviklingen. Selvom ingen kan spå om fremtiden, så tør vi godt vove pelsen og sige, at digitalisering i forbindelse med drift og vedligehold er fremtiden. Derfor går vi også, som en del af udviklingsprojektet, i gang med at sikre, at de danske bygge- og anlægsvirksomheder får en effektiv adgang til en samlet og koordineret portefølje af tværfaglige TDU-faciliteter og teknologiske specialistkompetencer, som er målrettet digitale teknologier til bæredygtig drift og vedligehold af bygnings- og anlægskonstruktioner, siger Ricardo Antonio Barbosa og tilføjer.

 

- Selve etableringen af TDU-faciliteterne kommer til at ske i tæt samarbejde med branchen og skal optimalt understøtte værdikæden, ikke mindst de mange SMV’er i den danske byggebranche. Med de tværfaglige TDU-faciliteter er målet, at virksomhederne får adgang til udvikling og innovation, så de digitale teknologier og værktøjer hurtigere kan blive omsat til løsninger og produkter, end det er muligt i dag. Dette kan blive en styrkende parameter for innovationen i branchen – og selvfølgelig for digitaliseringen af branchens mange virksomheder, slutter Ricardo Antonio Barbosa.

Anbefalede artikler